Nabídka služeb společnosti HARPYJE CZ s.r.o.

Technický stavební dozor (investora)

V rámci činností technického stavebního dozoru investora provádíme:

 • předání staveniště vybranému zhotoviteli
 • průběžná kontrola provádění jednotlivých prací a činností
 • kontrola používaných materiálů, jejich zpracování a ukládání
 • kontrola provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, požadavků orgánů státní správy (požární ochrana,životní prostředí, apod...)
 • kontrola vedení stavebního deníku, zápisů v něm
 • přejímky dokončovaných prací, jednotlivých konstrukcí před zakrytím
 • kontrola stavby z pohledu BOZP, PO
 • odsouhlasování případných změn ve věcech technických
 • měsíční kontrola plnění zhotovitele (tzn.kontrola a odsouhlasení předloženého rozpisu prací v jednotlivých měsících jako přílohu faktury ze strany zhotovitele)
 • kontrola nacenění víceprací, evidenci tzv.Změnových listů
 • vedení kontrolních dnů stavby - četnost dle potřeby stavby
 • aktivní účast při přejímacím řízení, kontrola pochůzkou po stavbě a přejímka dokladů
 • zajištění jednotlivých protokolů z předání staveniště, předání a převzetí stavby apod...
 • kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení, a zajištění splnění podmínek tohoto rozhodnutí/souhlasu
 • účast na závěrečné prohlídce stavby ( kolaudace stavby)
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v dohodnutém termínu
 • kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podklady pro konečnou platbu
 • kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu stavby

Projektová činnost

Zajištění a koordinaci vypracování projektové dokumentace pro všechny povolovací úrovně, tzn.projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, realizační dokumentaci. Spolupracujeme s projektanty a techniky těchto oborů - stavební část (pozemní stavitelství i dopravní stavby), zdravotechnické instalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektro - silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, elektrická požární signalizace (EPS), zabezpečovací systémy (EZS), rozpočtář (výkazy výměr, rozpočty), oceňování nemovitostí.

Poradenství ve stavebnicví

Poskytujeme kompletní poradenskou činnost ve stavebnictví od výběru projektanta, přes různé konzultace ohledně materiálů, jednotlivých dodavatelů apod. Dále nabízíme službu spočívající v odborné kontrole nemovitosti při plánované koupi nemovitosti (byt, dům, chata, hala apod.), kdy provedeme, případně zajistíme, technické průzkumy jednotlivých konstrukcí a částí .

Inženýrské činnosti

Zajistíme všechna nezbytně nutná povolení, vyjádření dotčených orgánů a orgánů státní správy pro stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas apod., případně i pro kolaudační souhlasu, souhlasu s užíváním stavby.

© HARPYJE CZ s.r.o. | Powered by beInside.cz